نیازی به تغییر زبان کیبورد خود از انگلیسی به فارسی و بلاعکس ندارید لطفا همیشه کیبوردتان در حالت انگلیسی باشد.

اطلاعات فردی

زن               مرد  

اطلاعات محل سکونت

مشخصات پاسپورت

لطفا مدرک شناسایی را به حالت عمودی بچرخانید طوریکه مندرجات بعد از اسکن به راحتی خوانده شود. از قرار دادن اسکن مدارکی که به حالت افقی قابل خواندن نیستند جدا خودداری نمایید.

ثبت اطلاعات